MARKETINGOVÉ STRATÉGIE

Vychádzame zo všeobecnej teórie, že marketingová stratégia je taktický proces, ktorého cieľom je efektívna alokácia obmedzených finančných prostriedkov podniku k zvýšeniu predaja a udržaniu si konkurenčnej výhody. Aby podnik mohol byť úspešný na trhu a mať väčší trhový podiel, mala by sa jeho marketingová stratégia sústrediť na zákazníka. Teda na uspokojovanie jeho potrieb, požiadaviek a očakávaní. Iba spokojný a lojálny zákazník vytvára podniku dlhodobý zisk.

Pri stanovovaní marketingových cieľov navrhujeme klientom taktické kroky pre vývoj produktu, propagačných aktivít, distribučných kanálov, oceňovania, riadenia vzťahov so zákazníkmi a iných faktorov, najčastejšie datované k nejakému termínu. Prostredníctvom marketingového výskumu trhu následne definujeme v marketingovej stratégii cieľové segmenty trhu, ich zacielenie prostredníctvom marketingového mixu (reklama, Public Relations, podpora predaja, osobný predaj, priamy marketing) a navrhujeme alokáciu zodpovedajúcich firemných zdrojov.